Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

Cogas NV

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

16.002

Eigen vermogen

185.933

171.757

Vreemd vermogen

97.000

96.000

Solvabiliteit (EV/TV)

65,7%

64,1%

Ontwikkelingen

In het Nieuwstraatkwartier creëren we meerwaarde door een impuls te geven aan de fysieke transformatie van de wijk via energiebesparende- en klimaatbestendige maatregelen. Samen met strategische partners, zoals Cogas, willen wij komen tot een gebiedsprogramma. Een belangrijk element is de aanpak van woningverbetering gericht op energiebesparing. Verbetering van de huidige energie labels. Daarbij inzetten op het ontwikkelen van een duurzame, energie producerende wijk.

Welke risico's loopt de gemeente?

Tegenvallende bedrijfsresultaten kunnen gevolgen hebben voor de langetermijn dividendafspraken. Voor 2019 is een dividenduitkering begroot van 2,3 miljoen euro. Het risico voor de gemeente als aandeelhouder betreft tevens de hoogte van het ingebrachte nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 132.000 euro).