Begroting 2019

Stand van zaken aangenomen moties

Motie Duidelijke afspraken bestemmingsreserves/evaluatie actualisatie
Raadsvergadering 19 juni 2018 (jaarverantwoording 2017)

Verzoekt het college:
Om het initiatief te nemen wat betreft evaluatie en actualisatie van het convenant ['Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg'] en hierin aanvullende afspraken te maken omtrent de bestemmingsreserve en dit voor nu en in de toekomst ook te laten gelden voor eventuele andere bestemmingsreserves.

Stand van zaken:
Uitvoering van deze motie zal in het najaar van 2018 in samenspraak met de regiogemeenten plaatsvinden.

Motie Blauw-voor-blauwregeling
Raadsvergadering 13 maart 2018

Verzoekt:
Het college van B&W Almelo een "blauw-voor-blauw-regeling" te onderzoeken en uiterlijk in het derde
kwartaal 2018 terug te koppelen aan de raad

Stand van zaken:

Het college neemt in oktober een besluit over de motie blauw-voor-blauw-regeling, waarna de raad middels een raadsbrief zal worden geïnformeerd.

Motie Directe omgeving actief betrekken bij bestemmingsplanherziening
Raadsvergadering 13 februari 2018

Besluit het college van B&W op te dragen:
Binnen twee maanden de raad kort en bondig te informeren op welke wijze, en daarmee anticiperend op de omgevingswet en -visie, het college de directe omgeving (inwoners en rechtspersonen) actief gaat informeren en betrekken bij bestemmingsplanprocedures.

Stand van zaken:
In  afstemming met de betreffende portefeuillehouders wordt op korte termijn bekeken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan deze motie.

Motie onderzoek vertrouwen inwoners
Raadsvergadering 2 november 2017 (Programmabegroting 2018)

Besluit:
Het college op te dragen om een onderzoek te doen naar de oorzaken van het lage vertrouwen onder de
inwoners van Almelo, bijvoorbeeld via het Almelo Panel

Stand van zaken:
Op basis van gevoerde gesprekken wordt voorgesteld om door middel van een Ontwikkelscan het vertrouwen in de lokale democratie te vergroten. Naar verwachting wordt in september of oktober de concrete opdracht voor een Ontwikkelscan gegeven.

Motie Behoud kwaliteit beheer openbare ruimte
Raadsvergadering 2 november 2017 (Programmabegroting 2018)

Draagt het college op:
Te zoeken naar mogelijkheden om de bezuinigingen voor openbare ruimte en groen van in totaal
0,150 miljoen euro per jaar op een andere manier in te vullen dan door de verlaging van de
kwaliteit van het onderhoud.

Stand van zaken:
Deze motie houdt verband met het in 2015 door de raad vastgestelde onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Gezien de financiële positie van de gemeente is destijds gekozen voor een beeldkwaliteit conform het scenario ‘Zuinig’. Een evaluatie van dit besluit dient nog plaats te vinden. De motie van 2 november wordt in deze evaluatie meegenomen.