Begroting 2019

Financiering

Samenvatting

  • De lange en korte rente zullen t.o.v. de huidige standen in 2019 naar alle waarschijnlijkheid iets hoger zijn. Verwacht wordt dat bestaande leningen in de komende jaren tegen een lagere rente geherfinancierd kunnen worden.
  • Het renteresultaat op het taakveld Treasury bedraagt 724.000 euro. Van dit resultaat wordt aan de algemene reserve toegevoegd:
    • De renteopslag inzake de IGM-leningen 125.000 euro;
    • De renteopslag van de verstrekte lening aan Heracles 80.000 euro.
  • Het restant wordt als (structureel) dekkingsmiddel ingezet binnen de exploitatie.
  • De totale schuldrestant bedraagt per 1 januari 2019 233,8 miljoen euro.
  • De verwachte financieringsbehoefte voor 2019 bedraag circa 12,5 miljoen euro.