Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Bodem

Beleidskaders

Financiën

 • Reserve bodemverontreiniging

Stelpost bodemsanering: 335.000 euro

Kerncijfers

 • Landsdekkend beeld: nog 23 locaties (klasse 7 en 8) te onderzoeken;
 • Spoedlocaties (humaan, ecologisch en / of verspreidingsrisico): 1 locatie;
 • Nazorglocaties: 25 locaties;
 • Beschikkingen Wet bodembescherming: circa 10 per jaar;
 • Aantal nieuw gestarte saneringen (gemeente en derden): circa 8 per jaar;
 • Aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit: circa 65 per jaar;
 • Aantal reeds afgekochte locaties t.b.v. gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging: 4 locaties. Met meerdere in onderhandeling;
 • Uitvoering bedrijvenregeling 7 bedrijven.

Projecten 2019
Programma Bodem en Ondergrond 2016-2020, jaarschijf 2018:

 • Projecten Nicolon Palthe, Rohofstraat, J. Perkstraat, Monitoring saneringen, Nazorg voormalige stortplaatsen,  Buitenhaven Oostzijde, Landsdekkend beeld, Van der Hoopweg, Dikkersweg, saneringen grondbedrijf (oa. - Hagenpark), Binnenstad, Bornerbroeksestraat, duurzaamheidsplan, Parallelweg, Wuba, Almelo Noord Oost, Hagenpark, bemalingsplannen oa. Plesmanweg, Bellavistastraat en Nieuwstraat.
 • Gebiedsgericht beheersen van grondwaterverontreinigingen – afkoop – opzetten van een monitoringssysteem.
 • Werkzaamheden voor grondbank (bodemkwaliteitssysteem/auditing) en XL park.
 • Warme overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente Almelo.
 • Afronden regionale bodemkwaliteitskaart.
 • Sanering Grotestraat 97b – sanering door gemeente Almelo – overeenstemming met Bosatex over de saneringskosten en de financiële bijdrage van Bosatex.

Ontwikkelingen 2019

 • Afkopen van grondwaterverontreinigingen door probleemhouders.
 • Van saneren naar beheren.
 • De transitie van Wet bodembescherming naar Omgevingswet.
 • Aanpak werkvoorraad (project landsdekkend beeld).
 • Doorontwikkelen en actualiseren beleid Besluit bodemkwaliteit in regionaal verband.
 • Beleid afwijkingsmogelijkheden bodemonderzoek.
 • Regionale samenwerking ondergrond, meer kennis over en grip op activiteiten in de bodem en ondergrond krijgen.
 • Taken bodem gaan over naar de omgevingsdienst Twente.