Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Beleidskaders
De nota Vastgoedbeleid vormt de basis van de wijze waarop het vastgoed wordt beheerd. Beleidsuitgangspunt is de kostprijs dekkende huur. Onderhoudsuitgangspunten zijn soberheid en doelmatigheid.

Financiën

  • Voor het beheer van gronden en gebouwen is 5,3 miljoen euro (inclusief kapitaallasten) beschikbaar.
  • Buitengewoon onderhoud (MOP) bedraagt voor 2019 2,1 miljoen euro).
  • Brandveiligheid gemeentelijke accommodaties is deels uitgevoerd in 2018. Mogelijk volgt een voorstel de restantmiddelen over te hevelen naar 2019.

Kerncijfers
Team Vastgoed/Opstallen heeft circa 130 gebouwen in beheer.

Projecten 2019
In 2019 wordt 2,1 miljoen euro ten behoeve van buitengewoon onderhoud uitgevoerd.
Daarnaast is er het project Brandveiligheid gemeentelijke accommodaties, zijnde een aantal parkeergarages ad 535.000 euro. Ook wordt een deel van het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd. Dit mede met behulp van de verkregen Elena subsidie.

Ontwikkelingen 2019

  • Verder invulling geven aan afstoten gemeentelijke panden.
  • Vervolg geven aan verduurzamingsopgave maatschappelijk panden.
  • Breder gebruik vastgoedbeheersysteem Planon.