Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Samenvatting

  • Bij de organisatieontwikkeling staat in 2019 de implementatie van de nieuwe werkwijzen centraal.
  • Door het omzetten van de flexibele schil in vaste formatie in het sociaal domein stijgt de formatie naar 627 fte medio 2018.
  • De externe inhuur bedraagt medio 2018 in Almelo 8%. De trend is een dalende.
  • De gemeente Almelo heeft een actueel informatiebeveiligingsbeleid. Hierbij gaat het om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening, waarbij betrouwbaarheid wordt bepaald door de gewenste beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
  • Omdat 100% informatieveiligheid niet valt te garanderen zijn er maatregelen nodig voor preventie, maar ook voor detectie en reactie.
  • Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht geworden.
  • De AVG legt de eindverantwoordelijkheid bij het college van B&W neer om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Het (lijn)¬management is primair verantwoordelijk.
  • Volledig ‘AVG-proof’ bestaat niet. Er zal namelijk continue aandacht gevraagd moeten worden voor het bewust omgaan met privacygegevens van klanten en eigen personeelsleden.