Begroting 2019

Lokale heffingen

Samenvatting

  • In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de soorten gemeentelijke belastingen, rechten en retributies en de manier waarop de tarieven 2019 tot stand zijn gekomen.
  • De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn berekend op basis van 100% kostendekking. De OZB-opbrengst stijgt met 120.000 euro overeenkomstig de afspraak in de perspectiefnota 2015. Dit is het laatste jaar. Deze stijging wordt gecompenseerd met een verlaging van de rioolheffing van 120.000 euro.
  • Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin met eigen woning dat de woonlasten in 2019 ten opzichte van 2018 stijgen met 25 euro (3,2%). Voor een huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2018 met 10 euro (2,7%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.
  • Van de tarieven en heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, hebben wij een overzicht gemaakt van de lasten en baten per taakveld. Bij al deze belastingsoorten wordt aan de norm van het dekkingspercentage van maximaal 100% voldaan.
  • Conform het amendement van de raad op de programmabegroting 2018 wordt in 2019 voor het laatst hondenbelasting geheven. Het tarief wordt gehalveerd. In 2020 is er geen hondenbelasting meer.
  • Wij constateren dat de kosten van de dienstverlening niet volledig worden gedekt uit de leges en werken aan een oplossing hiervoor.