Begroting 2019

Lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Lokale heffingen zijn gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de uitvoering van gemeentelijke taken. De gemeenteraad kan met het vaststellen van een verordening lokale heffingen invoeren, wijzigingen of intrekken. In de verordeningen zijn de tarieven opgenomen. De verordeningen worden via een separaat voorstel door de gemeenteraad vastgesteld.

Lokale heffingen worden onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De besteding ervan is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Deze middelen zijn wel gebonden aan een bepaalde taak.
Voor de gemeentelijke dienstverlening worden leges, rechten en retributies geheven. Leges zijn gebonden heffingen. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Het beleid is er op gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden. In ons programma dienstverlening - op weg naar 2020 - is het kostendekkend maken een strategische vertrekpunt.

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Hondenbelasting

Afvalstoffenheffing

Onroerende- zaakbelastingen

Leges en rechten

Parkeerbelastingen

Begraafrechten

Precariobelasting

Havengeld

Reclamebelasting

Rioolheffing

Toeristenbelasting

Beleid ten aanzien van de tarieven 2019
De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing worden geraamd op basis van 100% kostendekkendheid. Voor de overige tarieven geldt in 2019 een stijging gelijk aan het inflatiepercentage van 2,3%. Uitzondering hierop betreft de tarieven die het rijk heeft vastgesteld of gemaximeerd, zoals paspoorten of rijbewijzen.
Conform het amendement van de raad op de programmabegroting 2018 is 2019 het laatste jaar waarin hondenbelasting wordt geheven. Het tarief wordt gehalveerd. De verwachte opbrengst is ook met de helft verlaagd. Vanaf het jaar 2020 is er in de gemeente Almelo geen hondenbelasting meer.

Tarievenbeleid ten aanzien van duurzaamheid
Waar mogelijk proberen we door tariefstellingen en vrijstellingsbepalingen een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.