Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht lasten en baten

Lasten

Baten

Saldo

2019

2019

2019

0.1 Bestuur

4.107

0

4.107

0.10 Mutaties reserves

5.875

-5.394

481

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

-492

-492

0.2 Burgerzaken

1.905

-787

1.118

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.952

-5.411

541

0.4 Overhead

22.434

-1.634

20.800

0.5 Treasury

-588

-3.321

-3.908

0.61 OZB woningen

687

-9.798

-9.111

0.62 OZB niet-woningen

76

-11.392

-11.316

0.63 Parkeerbelasting

10

-1.944

-1.933

0.64 Belastingen overig

1.038

-427

611

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-163.510

-163.510

0.8 Overige baten en lasten

2.189

-507

1.682

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.062

0

5.062

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.285

-44

1.241

2.1 Verkeer en vervoer

8.383

-550

7.833

2.2 Parkeren

3.910

0

3.910

2.3 Recreatieve havens

54

-15

39

2.4 Economische havens en waterwegen

140

-140

0

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

612

0

612

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.875

-3.007

-132

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

468

-347

121

3.4 Economische promotie

900

-387

512

4.1 Openbaar basisonderwijs

486

0

486

4.2 Onderwijshuisvesting

5.393

0

5.393

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.526

-524

2.002

5.1 Sportbeleid en activering

3.585

0

3.585

5.2 Sportaccommodaties

1.400

-205

1.195

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.273

0

3.273

5.4 Musea

108

0

108

5.5 Cultureel erfgoed

139

0

139

5.6 Media

2.227

0

2.227

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.094

0

7.094

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.169

-13

7.156

6.2 Wijkteams

4.169

-6

4.163

6.3 Inkomensregelingen

49.518

-39.042

10.476

6.4 Begeleide participatie

13.131

0

13.131

6.5 Arbeidsparticipatie

5.739

0

5.739

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.483

0

2.483

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

25.604

-1.862

23.742

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

21.478

0

21.478

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

20.784

-550

20.234

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

2.910

0

2.910

7.1 Volksgezondheid

3.004

-17

2.987

7.2 Riolering

7.084

-9.269

-2.184

7.3 Afval

6.660

-9.200

-2.540

7.4 Milieubeheer

4.161

-25

4.136

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

411

-353

58

8.1 Ruimtelijke ordening

2.537

-273

2.264

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.243

-5.561

-318

8.3 Wonen en bouwen

2.183

-1.868

315

Totaal lasten en baten

277.873

-277.873