Begroting 2019

Samenvatting

In 2018 is een nieuwe raads- en collegeperiode begonnen. Na de verkiezingen in maart 2018 is de samenstelling van de raad gewijzigd en is er een nieuw college geformeerd op basis van een coalitieakkoord tussen CDA, VVD, LAS en ChristenUnie. Het coalitieakkoord 2018-2022 kent de titel 'ambitie, daadkracht en vertrouwen'. Deze woorden zijn niet voor niets gekozen. De coalitie wil kansen creëren en benutten. Samen met inwoners, met het maatschappelijk middenveld, met het verenigingsleven en met het bedrijfsleven. En natuurlijk samen met alle overige raadsfracties. Ambitie gepaard met daadkracht is wat de coalitie wil zien en wat het college voorbereidt en uitvoert. De ambities uit het coalitieakkoord zijn vertaald in deze begroting 2019 en de meerjarenraming. We zijn er van overtuigd dat ook overige raadsfracties zich in diverse onderdelen van deze begroting zullen herkennen, onder andere afgaande op  de door de links samenwerkende progressieve partijen geformuleerde alternatief programma "Zo kan het ook!". Daarin geformuleerde thema's als bijvoorbeeld duurzaamheid, schuldhulpverlening, het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen en het vergroten van hun zelfredzaamheid, aanpak van langdurige leegstand in de binnenstad en programma- en wijksturing krijgen in deze begroting volop aandacht.

Financiële keuzes
Voor de coalitie is realisatie van het afgesproken herstelplan uit 2016 een zeer belangrijk uitgangspunt. Het realiseren van bezuinigingen om zo het eigen vermogen weer op het gewenste en vereiste niveau te krijgen, staat voorop. Ook vinden we het onwenselijk dat de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein leiden tot zorguitgaven die structureel 7 miljoen hoger zijn dan de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Aan het einde van de collegeperiode wil de coalitie uitkomen met de daarvoor ontvangen rijksmiddelen. Tegelijkertijd is het van belang - net als in de vorige raadsperiode - dat de stad niet op slot gaat. Innovaties, investeringen zijn nodig om ontwikkelingen mogelijk te maken, ambities te verwezenlijken als ook om onder meer de zorguitgaven te verminderen.

Het financieel perspectief is meerjarig sluitend. In de begroting en meerjarenraming zijn de septembercirculaire 2017 en de meicirculaire 2018 verwerkt. Ook is het coalitieakkoord voor de volle omvang opgenomen en vertaald in de begroting 2019. De jaarverantwoording 2017, de bestuursrapportage 2018 en de lijst met taakstellingen zijn zorgvuldig geanalyseerd en beoordeeld, en betrokken bij het opstellen van deze begroting. Diverse knelpunten in de uitvoering als ook het niet of niet tijdig kunnen realiseren van taakstellingen zijn vertaald in het structurele of incidentele perspectief. Voorbeelden die daarbij opvallen zijn parkeren, de openbare ruimte en het groen, en de achterblijvende legesinkomsten bij de omgevingsvergunningen en de Omgevingsdienst Twente (in oprichting). Er is ook een keuze gemaakt enkele nog resterende taakstellingen van incidentele dekking te voorzien zodat er meer tijd is deze te realiseren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de interne verzelfstandiging van het beheer van de openbare ruimte.

Deze begroting is op hoofdlijnen besproken met de bestuurlijk toezichthouder van de provincie. De uitvoering van het herstelplan, het herstel van het eigen vermogen, de nog openstaande taakstellingen en de mogelijke risico's in deze begroting zijn aan de orde gesteld. De toezichthouder geeft overwegend aan positief te zijn over het herstel, ziet dat er een solide en reëel sluitende begroting is en constateert ook dat we er nog niet helemaal zijn. De formele beoordeling van de begroting en de status van het toezicht volgt na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

Ontwikkeling tarieven
Voor autonome gemeentelijke baten (belastingen, retributies, leges) is een prijsindex van 2,3% gehanteerd.
De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffingen zijn berekend op basis van 100% kostendekking. De OZB-opbrengst stijgt met 120.000 euro overeenkomstig de afspraak in de perspectiefnota 2015. Dit is overigens het laatste jaar. Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin met eigen woning dat de woonlasten in 2019 ten opzichte van 2018 stijgen met 25 euro (3,2%). Voor een huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2018 met 10 euro (2,7%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.
Conform het amendement van de raad op de programmabegroting 2018 wordt in 2019 voor het laatst hondenbelasting geheven. Het tarief wordt gehalveerd. In 2020 is er geen hondenbelasting meer.

Programma's en wijken
In het coalitieakkoord staat wat deze coalitie de komende vier jaar wil bereiken in de stad op het gebied van zorg, economie en participatie, binnenstad, infrastructuur, duurzaamheid en veiligheid. Zoals aangekondigd wordt dit uitgewerkt in programma's. De eerste uitwerking daarvan is in het onderdeel programmaplan opgenomen. Per programma zijn in samenspraak met diverse stakeholders strategische doelstellingen geformuleerd als antwoord op de vraag: "wat willen we in 2022 hebben bereikt". Deze uitwerkingen zijn voorlopig. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het operationaliseren van de doelstellingen via maatregelen en indicatoren. Dit is uiterlijk bij de Perspectiefnota 2019 gereed.
Met wijksturing faciliteren wij als gemeente de wens van onze inwoners om een steeds grotere bijdrage te leveren aan de stad. Ontwikkelingen en initiatieven proberen we te stimuleren en te faciliteren. Dat vraagt om een andere houding en gedrag van een ieder van ons. De komende tijd gaan we hier mee aan de slag. In de wijk het Nieuwstraatkwartier wordt nu al concreet betekenis en een impuls gegeven aan deze woorden.