Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

  • Het uitgangspunt is een weerstandsratio van minimaal 1,0 zodat de onderkende financiële risico's worden afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere exploitatie is 5,4 miljoen euro.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is ook 5,4 miljoen euro.
  • De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt positief beïnvloed door de jaarlijkse storting in de reserve grondbedrijf van 5,17 miljoen euro. Ook de storting van het resultaat van de septembercirculaire 2017 en de structurele rente-inkomsten op verstrekte leningen dragen bij aan de verbeterde weerstandscapaciteit.
  • De uitkomst van de bestuursrapportage 2018, de opgenomen stelpost voor het duurzaamheidsfonds en de inzet van middelen uit het coalitieakkoord zorgen voor een vermindering van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • Na vaststelling van de programmabegroting 2019 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2019 naar verwachting 0,2 miljoen euro negatief.