Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om onverwachte, niet-begrote substantiële kosten te dekken. De structurele capaciteit is nodig om onverwachte tegenvallers in de begroting op te kunnen vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van gemeentelijke taken. De incidentele capaciteit is nodig om eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit

2019

Structureel

Onbenutte belastingcapaciteit

0

Post onvoorzien in de begroting: structureel deel

25

Incidenteel

Algemene reserve

19.505

Reserve grondbedrijf / bedrijventerreinen

-20.938

Stille reserves vastgoed

1.000

Post onvoorzien in de begroting: incidenteel deel

211

Bedragen * 1.000 euro

De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit is positief beïnvloed door de jaarlijkse storting in de reserve grondbedrijf van 5,17 miljoen euro. Ook de storting van het resultaat van de septembercirculaire en de structurele rente-inkomsten op verstrekte leningen dragen bij aan een verbetering van de weerstandscapaciteit. De hogere uitgaven bestuursrapportage 2018 van 0,942 miljoen euro, de projectkosten voor de organisatie ontwikkeling (2018: 1,874 miljoen euro en 2019: 1,54 miljoen euro) en de stelpost voor het duurzaamheidsfonds (0,65 miljoen euro) zorgen voor een vermindering van de beschikbare weerstandscapaciteit. Na vaststelling van de programmabegroting 2019 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit in 2019 0,2 miljoen euro negatief.