Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Onderstaand is een zestal financiële kengetallen opgenomen. De berekeningsmethode is via een ministeriële regeling voorgeschreven. Hiermee wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeentebegrotingen bevorderd.

Financiële kengetallen

JVW 2017

BEGR 2018

BEGR 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

RAMING 2022

Netto schuldquote

89%

95%

90%

86%

81%

77%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

77%

84%

80%

77%

73%

70%

Solvabiliteitsratio

3%

2%

3%

3%

5%

5%

Structurele exploitatieruimte

5%

2%

0%

2%

3%

4%

Grondexploitatie

19%

17%

16%

13%

12%

10%

Belastingcapaciteit

103%

107%

111%

111%

111%

111%

  • De netto schuldquote verbetert de komende jaren door toekomstige aflossingen op geldleningen.
  • Volgens de gemaakte afspraak met de toezichthouder wordt vanaf de begroting 2016 de structurele exploitatieruimte gestort in de algemene reserve om het negatief eigen vermogen te verbeteren. Hierdoor stijgt het solvabiliteitsratio de komende jaren.
  • De boekwaarde van de grondexploitaties daalt de komende jaren, waardoor het kengetal grondexploitatie verbetert.