Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsratio

In onderstaand overzicht wordt het benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit resulteert in een weerstandsratio, waarbij de streefwaarde van de ratio 1,0 is.
Bij die streefwaarde zijn er voldoende financiële mogelijkheden om tegenvallers op te vangen.
Ten opzichte van de jaarverantwoording 2017 en de begroting 2018 is de benodigde weerstandscapaciteit voor grondexploitaties en overige exploitaties gedaald en de beschikbare capaciteit op beide onderdelen verbeterd.

Weerstandsratio

Streefwaarde ratio = 1,0

Benodigd

Beschikbaar

Ratio

JVW 2017

BEGR 2018

BEGR 2019

JVW 2017

BEGR 2018

BEGR 2019

JVW 2017

BEGR 2018

BEGR 2019

Grondexploitatie

5,430

6,600

5,430

-28,693

-22,250

-20,938

-5,28

-3,37

-3,86

Overige exploitatie

5,780

6,000

5,359

25,622

13,802

20,741

4,43

2,30

3,87

Bedragen * 1.000.000 euro