Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

ACTIVA

Immateriële vaste activa

3.955

3.394

2.819

2.607

2.395

2.179

Materiële vaste activa

183.092

192.959

195.571

197.073

195.731

194.294

Financiéle vaste activa

35.246

32.256

29.266

26.276

23.286

20.296

Voorraden (ohw)

52.415

46.502

43.044

35.923

33.200

29.042

Uitzettingen < 1 jaar

23.905

24.282

24.282

24.282

24.282

23.527

Liquide middelen

17.963

6.207

6.207

6.207

6.207

6.961

Overlopende activa

13.232

16.983

16.983

16.983

16.983

16.983

Geprognosticeerde balans

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

PASSIVA

Eigen vermogen

9.603

11.170

9.185

10.477

14.075

14.075

Voorzieningen

15.467

17.067

16.655

14.233

13.821

13.821

Vaste schulden

273.147

246.873

244.860

237.169

226.716

217.916

Vlottende schulden

5.088

22.924

22.924

22.924

22.924

22.924

Overlopende passiva

26.503

24.548

24.548

24.548

24.548

24.548

Bedragen * 1.000 euro