Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Overzicht reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 01-01-2019

Saldo per 01-01-2020

Saldo per 01-01-2021

Saldo per 01-01-2022

Doel van reserve

Algemene reserve

Algemene reserve

14.151

21.494

19.505

21.720

21.925

Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken.

Algemeen grondbedrijf

-28.693

-23.523

-20.938

-18.353

-13.183

Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken.

Bestemmingsreserves

Overlopende werken

5.549

6.718

5.018

4.018

3.018

Dekking van meerjarige incidentele projecten.

Grote investeringen

203

203

Dekking van grote investeringen/projecten.

Bodemverontreiniging

593

305

305

305

305

Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020.

Co-financiering

479

479

Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten.

Besluit locatiegebonden subsidies

139

139

Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties.

ISV 3 2010 /2014

121

121

121

121

121

Dekking voor projecten uit het programma ISV-3.

Centrumspaarfonds

1.645

2.028

1.278

778

Dekking voor projecten binnenstad.

Reserve investeringsagenda

1.140

180

180

180

180

Dekking voor impuls investeringen.

Reserve centrumgemeente MO+ BW

3.027

3.027

3.027

3.027

Dekking voor centrum gemeente activiteiten maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Resultaatbestemming

Dit jaar

14.276

-1.604

-1.604

-1.604

-1.604

Gerealiseerd resultaat

Bedragen * 1.000 euro

Verloopoverzicht voorzieningen

Saldo per 31-12-2017

Saldo per 01-01-2019

Saldo per 01-01-2020

Saldo per 01-01-2021

Saldo per 01-01-2022

Doel van voorziening

Verplichtingen

XL Businesspark Twente

5.758

5.872

5.986

6.100

6.214

Dekking aandeel gemeente Almelo in het verwachte tekort.

Nog uit te voeren werken grondexploitaties

2.486

2.261

2.329

2.397

2.465

Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties.

Risico grondverkoop

0

2.010

2.010

0

0

Zonnepanelenveld Aadijk Noord

Gebiedsgericht grondwaterbeleid

776

1.071

1.071

1.071

1.071

Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen

Wethouderspensioen

722

722

722

722

722

Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders.

Egalisatie

Riolering egalisatie

1.346

1.346

1.346

1.346

1.346

Dekking voor egalisatie van rioleringskosten.

Afval egalisatie

1.386

1.386

1.386

1.386

1.386

Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling.

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

0

Dekking voor egalisatie van kosten onderhoud schoolgebouwen.

Derden

Sociale recherche

208

220

232

244

256

Dekking van exploitatie lasten samingwerkingsverband Sociale Recherche Twente.

Zittend vervoer

98

98

98

98

98

De Regio Twente vervult t/m 2021 de werkgeversrol.

Toekomstige vervangingsinvesteringen

Riolering vervanging

2.687

2.081

1.475

869

263

Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2016-2020.

Bedragen * 1.000 euro