Begroting 2019

Financiering

Financiering

Financieringspositie
Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. De financieringsbehoefte wordt daarbij bepaald door diverse factoren, zoals het investeringsniveau en -tempo, de baten en lasten van de grondexploitaties, en mutaties in de leningenportefeuille. Zodra de financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen, dan is dit een signaal dat de gemeente een langlopende geldlening moet gaan aantrekken.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5 procent van het begrotingstotaal. Voor 2019 is dat 8,5% van 278 miljoen euro, zijnde 23,6 miljoen euro.

Renterisiconorm
Voor de renterisico’s op de lange termijn wordt gekeken naar de jaarlijks verplichte aflossingen van langlopende leningen. Dit mag in totaal niet meer dan 20 procent zijn van de totale begroting. Dat betekent voor Almelo dat op een begroting van 278 miljoen euro deze maximaal uit 55 miljoen euro aan aflossingen mag bestaan op langlopende leningen. Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Almelo ruimschoots aan de renterisiconorm voldoet.

Financieringspositie

2018

2019

2020

2021

2022

Geïnvesteerd kapitaal

Boekwaarde geactiveerde investeringen

274.707

275.110

270.699

261.879

254.612

Beschikbare financieringsmiddelen

Opgenomen langlopende geldleningen

273.147

234.346

199.023

169.772

140.711

Eigen financieringsmiddelen

25.070

28.237

25.840

24.710

27.896

Bedragen * 1.000 euro

Zoals uit onderstaande tabel blijkt ontstaat er in de komende jaren een financieringsbehoefte. De boekwaarde van de geactiveerde investeringen neemt weliswaar af, met name als gevolg van de ontwikkeling binnen de grondexploitaties, maar op de bestaande leningportefeuille wordt in de komende jaren in een hoger tempo afgelost. Naar verwachting zal er in het eerste kwartaal van 2019 een nieuwe langlopende lening aangetrokken moeten worden.

Kasgeldlimiet

Werkelijk 2017

Begroting 2019

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal

254.675

277.938

Percentage regeling

8,50%

8,50%

Berekening ruimte onder kasgeldlimiet

Vlottende schuld

5.088

22.924

Vlottende middelen

12.923

30.489

Totaal netto vlottende schuld

-7.835

-7.565

Kasgeldlimiet

21.647

23.625

Ruimte onder kasgeldlimiet

29.482

31.190

Bedragen * 1.000 euro

Renterisiconorm

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Berekening renterisiconorm

Begrotingstotaal

254.675

266.765

277.938

278.584

279.532

286.570

Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Berekening ruimte onder renterisiconorm

Renteherzieningen

0

0

0

0

0

0

Aflossingen

20.680

38.797

35.232

29.250

29.060

23.896

Renterisico

20.680

38.797

35.232

29.250

29.060

23.896

Renterisiconorm

50.935

53.353

55.588

55.717

55.906

57.314

Bedragen * 1.000 euro