Begroting 2019

Financiering

Beleid financiering

Treasurystatuut
Handleiding treasury
Beleidsregels publieke taak leningen en garanties
Nota activabeleid 2017

De doelstellingen van het treasury-beleid van de gemeente zijn:

  • Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting;
  • Het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
  • Het beschermen van het gemeentelijke vermogen en de financiële resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
  • Het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen;
  • Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.