Begroting 2019

Financiering

Rente

Renteontwikkelingen/-visie
Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De combinatie van nog altijd gematigde inflatie en de onzekerheid over de economische vooruitzichten maakt het waarschijnlijk dat de ECB haar monetair beleid slechts langzaam minder ruim zal maken. Desalniettemin wordt verwacht dat de rentes op staatsobligaties in de eurozone, als gevolg van aantrekkende economische groei en iets hogere inflatieverwachtingen, beperkt zullen stijgen.
In verband met het aflopen van een aantal langlopende geldleningen zal er in de komende jaren naar verwachting voor circa 77 miljoen euro aan nieuwe financiering aangetrokken moeten worden. Deze geldleningen zijn in het verleden afgesloten op het moment dat de kapitaalmarktrente hoger lag dan de huidige kapitaalmarktrente. In 2019 loopt een lening van 21 miljoen af tegen een rentepercentage van 3,93%. In 2020 gaat het om een lening van 20 miljoen euro tegen een percentage van 3,92%. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van onze lening portefeuille bedraagt 2,53% (2019).
De huidige rente op 10-jaars staatsleningen bedraagt 0,47% (augustus 2018). Deze rente is historisch laag. We verwachten dan ook dat de bestaande leningen tegen een lagere rente gefinancierd kunnen worden. De rente waartegen de gemeente op dit moment een 10 jaars fixe lening van 25 miljoen euro bij de BNG kan afsluiten bedraagt 0,65% (offerte dd. 06-09-2018).

Rente toerekening en renteresultaat
In het onderstaand schema wordt uiteengezet hoe de rentetoerekening in de begroting 2019 plaatsvindt. Eerst wordt het saldo van de daadwerkelijke rentelasten en rentebaten bepaald. Vervolgens wordt de specifieke rente toerekening daarop in mindering gebracht. Het deel dat over blijft wordt toegerekend aan de diverse taakvelden in de begroting. Dit gebeurt via de rente-omslag. De rente die niet aan de taakvelden wordt toegerekend staat als renteresultaat op het taakveld 0.5 Treasury.

Rente toerekening

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Externe rentelasten

6.941

6.725

6.368

Externe rentebaten

-1.365

-981

-862

Toerekening aan grondexploitaties

-989

-989

-933

Toerekening aan projectfinanciering

-755

-754

-564

Toerekening rente over eigen vermogen

-952

33

0

Toerekening rente over voorzieningen

275

183

207

Toegerekende rente volgens begrote renteomslag

5.277

4.987

4.940

Bedragen * 1.000 euro