Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

In 2017 is de doorontwikkeling van de organisatie gestart. In 2018 zijn vervolgactiviteiten in de vorm van projecten en implementatie plannen uitgewerkt. De ontwikkeling is gericht op het effectiever willen zijn in de stad en het weer centraal stellen van de inwoners en ondernemers.
In het jaar 2019 staat de implementatie van de nieuwe werkwijzen centraal. Nieuwe werkprocessen worden doorgevoerd, aanpassing van houding en gedrag (project Anders Almelo) krijgen in het jaar 2019 extra aandacht.

Activiteit 2019

Kosten

  1. Houding en gedrag (project Anders Almelo)

Het bewerkstelligen van aangepaste houding en gedrag dat bijdraagt aan het effectiever willen zijn in de stad en beter aansluiten bij de belevingswereld van onze inwoners en ondernemers.

82.500

  1. Programma- en wijksturing

Effectief toepassen van de nieuwe sturingsprincipes waarbij raad, college en organisatie toegerust worden voor een effectieve invulling van ieders rol, taak en verantwoordelijkheid in het proces. Hierbij zal tevens een duidelijk accent liggen op wat dat betekent voor gedrag en houding van de voormelde actoren en de spelregels die daarbij horen. Denk aan ontwikkeling raad en programma- en wijkmanagers.

205.000

  1. Communicatie

Verhogen van draagvlak en draagkracht van alle betrokkenen en het helpen bij het scheppen van de randvoorwaarden voor een succesvolle kanteling van de werkwijze en de organisatie alsmede de relatie met de stad.

145.000

  1. Mobiliteit, flexibiliteit en wendbaarheid

Inzetten van instrumentarium voor talentontwikkeling waarbij de inzet is om een flexibele organisatie te creëren. Inzet talentenscan,  “Loopbaanontwikkeling”. Managers voldoende equiperen om de nieuwe rollen en het gewenste gedrag te kunnen tonen.

691.500

  1. Herstructurering, organisatie en processen

Inzetten van het instrument ‘gaming’ organisatie breed om het gewenste gedrag zowel als medewerker en als leidinggevende te operationaliseren. Daarnaast zullen nog kosten gemaakt worden voor veranderkundige, organisatorische en procesmatige vraagstukken.

245.000

  1. Herstructurering bedrijfsvoering en control functie. De basis op orde.

Treffen van maatregelen die er toe moeten leiden dat de informatiehuishouding steeds volwaardig aan de informatiebehoefte voldoet, een nog betere pro actieve sturing mogelijk is en de organisatie permanent in control is.

175.000

TOTAAL 2019

1.544.000

Wij stellen voor in 2019 een bedrag van 1,544 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de organisatieontwikkeling. Zoals afgesproken in de perspectiefnota 2017 wordt dit bedrag onttrokken aan de algemene reserve. Door vertraging in de voortgang van het proces kan het nog zijn dat een aantal activiteiten uit 2018 wordt doorgeschoven naar 2019. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit via resultaatbestemming bij de jaarverantwoording 2018 aan de raad voorleggen.