Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Bezuinigingsmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande structurele taakstellingen, de beoogde maatregelen en de herkomst ervan. Met het opstellen van deze begroting 2019 is opnieuw beoordeeld óf en hoe de taakstellingen worden gerealiseerd. Dat is samengevat in de derde kolom 'Begroting 2019'. De betekenis van de beoordeling is:

  • "openstaand" = nog te realiseren taakstelling.
  • "vervallen" = de taakstelling wordt niet gerealiseerd en is ten laste gebracht van het structureel perspectief.
  • "ingevuld" = de taakstelling is ingevuld door het verlagen van de lasten of door het verhogen van de baten op het betreffende taakveld. Het structureel perspectief verandert daarmee niet.

Herkomst

Maatregel

Begroting 2019

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

PN 2015

Grond en Vastgoed: afstoten wijkcentra

openstaand, besparen op vastgoed

130

0

0

0

130

PN 2015

Grond en Vastgoed: slopen afstoten gebouwen

ingevuld

60

0

0

0

60

VJN 2013

Economische zaken dienstverlening en acquisitie

ingevuld

74

0

0

0

74

PN 2015

Samenvoeging ingenieursdiensten Netwerksteden

vervallen

100

0

0

0

100

Begr 2015

Fondswerver

ingevuld

32

0

0

0

32

PN 2015

Minder leidinggevenden

ingevuld

130

0

0

0

130

PN 2015

Overhead n.a.v. verminderen formatie

openstaand, besparen op uitvoering fysiek

500

0

0

0

500

PN 2015

Beleidsreductie

ingevuld

800

400

0

0

1.200

PN 2015

Riool onderhoud: minder water afkoppelen

ingevuld

20

0

0

0

20

PN 2015

Riool onderhoud: afschrijvingstermijn verlengen

ingevuld

100

0

0

0

100

PN 2015

Stelpost nieuw beleid niet opnemen

ingevuld

190

0

0

0

190

PN 2015

Stelpost areaaluitbreiding niet opnemen

ingevuld

225

0

0

0

225

VJN 2013

Besparen op brandweerorganisatie

vervallen

150

0

0

0

150

PN 2015

Openbare ruimte en groen: besparen op energie

openstaand, besparen op energie

195

0

0

0

195

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

openstaand, systeeminnovatie fysiek domein

750

0

0

0

750

Begr 2015

Parkeren: aanpassen structureel tekort

vervallen

583

0

0

0

583

Begr 2019

Afloop korting Stadstoezicht miv 2019

vervallen

500

0

0

0

500

PN 2015

Openbare ruimte en groen: uitvoering onderhoud or

(deels)ingevuld, besparen op uitvoering fysiek

400

0

0

0

400

PN 2015

Openbare ruimte en groen: verlaging kwaliteit onderhoud

vervallen

50

0

0

0

50

PN 2015

Openbare ruimte en groen: inhuur Soweco anders organiseren

ingevuld

50

0

0

0

50

PN 2015

Herijking subsidies

ingevuld

48

0

0

0

48

PN 2017

Extra maatregelen Participatiewet

openstaand, kostenbesparing participatiewet

850

0

0

0

850

PN 2015

Kostenbesparing huidige zorgkosten wmo

(deels)ingevuld, kostenbesparing sociaal domein

1.053

0

0

0

1.053

PN 2015

Kostenbesparing huidige zorgkosten jeugdhulp

(deels)ingevuld, kostenbesparing sociaal domein

1.053

0

0

0

1.053

PN 2015

Centraliseren integraal toezicht en handhaving

openstaand, centraliseren integraal toezicht en handhaving

150

0

0

0

150

Bedragen * 1.000 euro

Hierna volgt een toelichting op dit beoordelingsproces en de verwerking daarvan. Openstaande taakstellingen worden niet toegelicht. Na verwerking resteert een bijgesteld overzicht van de taakstellingen. Die volgt in de tabel erna.

Grond en vastgoed (130 + 60)
Door het afstoten van gebouwen wordt bespaard op kapitaallasten en onderhoud. De taakstelling van 60.000 euro wordt daarmee in 2019 gerealiseerd.
Het afstoten van wijkcentra is na het debat met de gemeenteraad op 4 juli 2017 (Toekomst wijkaccommodaties) niet meer aan de orde. De taakstelling van 130.000 euro blijft gehandhaafd, maar wordt verbreed naar besparen op vastgoed.

Personele taakstellingen (74+32+130+800+400)
Deze taakstellingen zijn afgesproken in het kader van herstelplan. Op dit moment is een traject van organisatieontwikkeling gaande. Hoewel er geen verband tussen de taakstellingen en de organisatieontwikkeling bestaat er wel een tijd-volgordelijkheid. Voor het invullen van de taakstelling is het eerst rand-voorwaardelijk dat het organisatieontwikkelingstraject is afgerond. De medewerkers moeten eerst opnieuw worden geplaatst. Dit plaatsingsproces is voorzien eind 2018 / begin 2019. Na dat plaatsingsproces resteert vacatureruimte omdat op dit moment de bezetting lager is dan de beschikbare formatie. Door het schrappen van vacatureruimte kunnen de personele taakstellingen worden ingevuld. Dit betekent wel dat met de bijhorende taken van geschrapte functies ook de bijbehorende taken vervallen.

Uitvoering fysiek
Diverse taakstellingen worden uitgewerkt onder de noemer uitvoering fysiek. Dat zijn de volgende "categorieën":

  • vervallen taakstellingen door keuze interne verzelfstandiging
  • besparen uitvoering fysiek
  • systeeminnovatie fysiek domein

Vervallen taakstellingen (100+50+20)
De oorspronkelijke taakstellingen met betrekking tot de verzelfstandiging van het beheer van de openbare ruimte telden op tot 1,05 miljoen euro. Dat betrof:

  • samenvoegen ingenieursdiensten (100.000 euro)
  • verlaging kwaliteit onderhoud (50.000 euro)
  • uitvoering onderhoud openbare ruimte (400.000 euro)
  • verminderen overhead in verband met onderhoud openbare ruimte (500.000)

De uitkomst van de raad-behandeling van de verzelfstandiging beheer openbare ruimte (op 21 november 2017) is de keuze voor een interne verzelfstandiging. Die keuze hield ook in dat het maximale besparingspotentieel per 2021 is geraamd op 880.000 euro. Een verschil van 170.000 euro met de oorspronkelijke taakstelling. Dat verschil is in deze begroting en de meerjarenraming en laste gebracht van het structurele perspectief. De taakstellingen samenvoegen ingenieursdiensten en verlaging kwaliteit onderhoud zijn daarmee vervallen. Dan resteert nog 20.000 euro dat in mindering is gebracht op de nieuw geformuleerde taakstelling "besparen uitvoering fysiek".

Besparen uitvoering fysiek (500+400-20 = 880)
In de businesscase voor het intern verzelfstandigen van het beheer openbare ruimte (hierna geduid als "uitvoering fysiek") is een oploop in het realiseren van besparingen voorzien. In het jaar 2019 kan 317.000 euro worden bespaard. In 2019 wordt dus een besparingsverlies van (880.000-317.000=) 563.000 euro voorzien. Dit wordt ten laste van het incidenteel perspectief gebracht.

Systeeminnovatie fysiek domein (750)
Deze taakstelling was oorspronkelijk 1 miljoen euro groot en maakt onderdeel uit van het financieel herstelplan. 250.000 euro is in voorgaande jaren al gerealiseerd. De nog resterende taakstelling van 750.000 structureel is in de vorige raadsperiode opgenomen tegen de achtergrond van die veranderingen, zoals de interne verzelfstandiging van het beheer van de openbare ruimte, de vorming van de Omgevingsdienst Twente, de invoering van de Omgevingswet en de wet Verbetering kwaliteitsborging voor het bouwen (2020). Onder meer door de vertraagde invoering van de Omgevingswet is nog onduidelijk waar en hoe besparingen in het fysieke domein kunnen worden gerealiseerd. Wij achten het voor 2019 niet reëel concrete besparingen te verwachten. Derhalve wordt dit besparingsverlies ten laste van het incidentele perspectief gebracht.

De besparingsverliezen uitvoering fysiek (563.000 euro) en systeeminnovatie fysiek domein (750.000 euro) tellen op tot 1,31 miljoen euro. Dekking is gevonden door vrijval uit de impactvisie kunstwerken (413.000 euro) en de vrijval uit het coalitieakkoord voor investeren in de infrastructuur (850.000 euro) en het verbeteren van de openbare ruimte (50.000 euro).
De in het verleden beschikbaar gestelde middelen voor groot onderhoud van civieltechnische kunstwerken (gebaseerd op de zogeheten impactvisie kunstwerken) zijn efficiënt besteed. Uitvoering is ter hand genomen zoals beoogd. Voor het jaar 2019 kan eenmalig vrijval uit de beschikbare middelen plaatsvinden.
De vrijval uit het coalitieakkoord spreekt voor zich omdat het niet logisch is in dezelfde domein aan de ene kant een taakstelling te handhaven en tegelijkertijd extra te investeren.

Vervallen taakstellingen (150+583+500)
De besparingen op de brandweerorganisatie (VRT) ad 150.000 euro en het parkeren (ad 583.000 en 500.000 euro) zijn ten laste van het structurele perspectief gebracht en daarmee vervallen.
De besparing op de VRT wordt niet overgenomen door het bestuur van de VRT. In zo'n geval geeft de toezichthouder (de provincie) aan dat zo'n raming niet kwalificeert voor het opstellen van een reële en sluitende begroting. Ook heeft de VRT in haar begroting 2019 aangegeven extra middelen voor de uitvoering nodig te hebben. Deze extra last is verwerkt in onze begroting. De conclusie is dat de besparing van 150.000 euro niet (meer) realistisch is.
Het tekort op parkeren bestaat uit drie delen. Een ‘oude’ taakstelling van 235.000 euro, achterblijvende parkeerinkomsten van 348.000 euro en de afloop van de bijdrage van Stadstoezicht vanaf 2019 van 500.000 euro. Tezamen 1.083.000 euro. Besparingen in de kostensfeer zijn moeilijk te realiseren. Het vergroten van inkomsten door het verhogen van de tarieven is niet reëel. Mede gezien onze voorgenomen pilot van twee uur gratis parkeren. De taakstellingen zijn derhalve niet langer reëel en komen ten laste van het structureel perspectief.

Centraliseren toezicht en handhaving (150)
De taakstelling staat nog open want het integraal anders organiseren raakt meerdere organisatieonderdelen als ook  Stadstoezicht BV. Stadstoezicht BV zal ophouden te bestaan. De afwikkeling start nog in het laatste kwartaal van 2018. Een integrale aanpak leidt tot het gewenste resultaat.

Maatregelen Participatiewet (850)
De taakstelling is nog openstaand. In 2018 verwachten wij nog te besluiten over de invulling van deze taakstelling.

Kostenbesparing WMO (1.053) en Jeugd (1.053)
Deze taakstellingen zijn het gevolg van krimpende budgetten (rijksmiddelen) voor de uitvoering. Nieuwe inkoop, verstevigen van de toeleiding sociaal domein en de in voorbereiding zijnde aanpak van multiprobleemgezinnen moeten op termijn tot kostenbesparing leiden.
In het kader van het reëel ramen is goed gekeken naar de mutaties in de rijksmiddelen, naar de baten en lasten bij ongewijzigd beleid (w.o. prijsmutaties van de nieuwe inkoop), naar de taakmutaties vanuit het rijk en naar de beoogde en gerealiseerde maatregelen in het kader van de transformatie. Ook de middelen van de transformatie sociaal domein zijn hierbij betrokken in de wetenschap dat via het coalitieakkoord - en verwerkt in deze begroting - er in 2019 een bedrag van incidenteel 1,75 miljoen euro beschikbaar komt voor innovaties in het sociaal domein. Dat wordt herhaald in 2020.
Dat maakt dat het grootste deel van de taakstelling in deze begroting is verwerkt en daarmee is vervallen. Er resteert nog een bedrag van 620.000 euro als taakstelling. Omdat we zoveel mogelijk ontschot en integraal willen werken wordt de nog resterende taakstelling hernoemd tot een taakstelling "kostenbesparing sociaal domein".

"Ingevuld"overig (20+100+190+220+50+48)
Besparingen op riool onderhoud en diverse stelposten zijn ingevuld conform het afgesproken herstelplan. Net als herijking subsidies en het anders organiseren van de inhuur Soweco.

Actueel overzicht taakstellingen
Hieronder staat de tabel van de nog resterende, openstaande taakstellingen 2019 na voorliggende besluitvorming in deze begroting en de toelichting zoals die hierboven gegeven is.
Resteert nog dat de ambities uit het coalitieakkoord om te besparen op het programma zorg (in totaal 6,9 miljoen euro in 2022) en te besparen op het programma economie en participatie (in totaal 1,55 miljoen euro in 2022) aan het overzicht met taakstellingen zijn toegevoegd.

Herkomst

Maatregel

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

PN 2015

Besparen op vastgoed

130

0

0

0

130

PN 2015

Besparen op energie

195

0

0

0

195

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

0

750

0

0

750

PN 2015

Besparen op uitvoering fysiek

317

563

0

0

880

PN 2015

Centraliseren integraal toezicht en handhaving

150

0

0

0

150

PN 2017

Kostenbesparing participatiewet

850

0

0

0

850

PN 2015

Kostenbesparing sociaal domein

620

0

0

0

620

Coalitieakkoord

Besparen op programma zorg

500

2.000

2.000

2.400

6.900

Coalitieakkoord

Besparen op programma economie en participatie

250

250

500

550

1.550

Bedragen * 1.000 euro