Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Twente (VRT)

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2019

31 december 2019

Financieel resultaat

-

0

Eigen vermogen

1.521

1.421

Vreemd vermogen

54.992

59.579

Solvabiliteit (EV/TV)

2,7%

2,3%

Ontwikkelingen

De financiële positie van de VRT staat onder druk door een vijftal ontwikkelingen:

  • meldkamertransitie
  • wijzigingen exploitatie openbaar brandmeldsysteem
  • gebrek aan BTW-compensatie op investeringen
  • vervanging onroerende activa
  • vervanging rijksmaterieel

Daarom heeft het algemeen bestuur in februari 2018 besloten om naast de trendmatige ontwikkeling een verhoging van de gemeentelijke bijdragen op te nemen in de begroting 2019. Het gaat om een verhoging van 1,2 miljoen euro voor de periode tot en met 2022 die in 4 stappen van 0,3 miljoen euro in de begroting wordt opgenomen. Voor Almelo betekent dit een extra verhoging van 34.000 euro in 2019 tot ongeveer 130.000 euro structureel in 2022.

Welke risico's loopt de gemeente?

Onze bijdrage voor 2019 is ruim 5,0 miljoen euro. De realisering van onze taakstelling van € 150.000 op de bijdrage aan de VRT is een aandachtspunt, zeker in relatie tot de onder druk staande financiële situatie van de VRT.