Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

0

Eigen vermogen

865

254

Vreemd vermogen

4.841

5.664

Solvabiliteit (EV/TV)

15,2%

4,3%

Ontwikkelingen

De begroting 2019 is gebaseerd op de nieuwe dienstverleningsovereenkomst die in 2018 samen met de deelnemende gemeenten is opgesteld. Als gevolg hiervan is de bijdrage van de gemeente Almelo verlaagd. In 2019 wil het GBT verder inzetten op digitalisering. Het zaakgericht werken wordt verder vorm gegeven, evenals zaakuitwisseling met de opdrachtgevers. Dit alles met het doel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Verder wil het GBT meer gebruik maken van de berichtenbox van MijnOverheid en worden de mogelijkheden om fysieke post te digitaliseren verder uitgewerkt.
In 2019 zal nieuwe huisvesting van het GBT centraal staan. Onder begeleiding van een onafhankelijk expertisebureau wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor het GBT.

Welke risico's loopt de gemeente?

De totale gemeentelijke bijdrage 2019 aan het GBT is 10,3 miljoen euro, waarvan Almelo 1,3 miljoen euro bijdraagt. Het GBT heeft een beperkt weerstandsvermogen waarmee incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen. De deelnemende gemeenten dragen in 2019 eenmalig bij aan het op niveau brengen van de bestemmingsreserve jaarresultaten naar 5% van de begrote lasten. De eenmalige bijdrage van Almelo hierin is 52.000 euro.