Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Twente

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2019

31 december 2019

Financieel resultaat

-

0

Eigen vermogen

6.356

6.341

Vreemd vermogen

13.840

13.703

Solvabiliteit (EV/TV)

31,5%

31,6%

Ontwikkelingen

De gemeenteraad van Almelo heeft op 6 maart 2018 besloten geen geld beschikbaar te stellen voor deelname aan de Agenda voor Twente (AvT). In 2018 is verkend of Almelo en Rijssen-Holten mogelijk op modulaire basis zouden kunnen deelnemen aan de AvT.
Het college heeft een brief verstuurd aan de Bestuurscommissie Agenda voor Twente waarin wordt bevestigd dat de gemeente Almelo op projectbasis kan deelnemen aan de Agenda, op basis van een aantal spelregels. Die spelregels houden onder andere in dat Almelo op basis van inwoneraantal een percentage bijdraagt aan de projectkosten, plus een opslag vanwege het gebruik maken van de basisinfrastructuur onder de AvT. Deze projectmatige deelname erop gericht om (op nu nog niet te bepalen) termijn volledig te kunnen toetreden. Het college zal de gemeenteraad van concrete voorstellen voorzien indien er daadwerkelijk investeringen worden gevraagd van de gemeente Almelo om actief deel te nemen in projecten.

Welke risico's loopt de gemeente?

De begroting van Regio Twente voor 2019 bedraagt 47,5 miljoen euro. De taakvelden OZJT en Volksgezondheid zijn samen goed voor bijna 80% van de begroting. De Almelose bijdrage aan de begroting van Regio Twente (incl. Netwerkstad Twente en Kennispunt) bedraagt in 2019 € 3,9 miljoen euro.
De financiële risico’s van Regio Twente worden jaarlijks geïnventariseerd en geactualiseerd. Hiervan wordt verslag gedaan via de jaarrekening en/of de bestuursrapportage.