Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Omgevingsdienst Twente (ODT)

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2019

31 december 2019

Financieel resultaat

-

-

Eigen vermogen

-

101

Vreemd vermogen

-

325

Solvabiliteit (EV/TV)

-%

23,7%

Ontwikkelingen

In 2017 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT) opgericht. Op dit moment vindt de transitie plaats en in 2019 dient de GR operationeel te zijn. Op 12 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de ODT de voorlopige begroting 2019 vastgesteld. De totale begroting ODT is circa € 10,8 miljoen. Dit bevat het geheel van taken en activiteiten van de ODT op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Almelose bijdrage is in deze begroting voorlopig berekend op 1,35 mln. euro.
Inmiddels is door Almelo ook besloten een aantal facultatieve taken onder te brengen bij het ODT. Dat is nog niet verwerkt in deze begroting, maar gebeurt op een nader te bepalen moment via een begrotingswijziging.
Het doel is om de huidige inputbegroting in een aantal jaren om te bouwen naar een outputbegroting. Outputfinanciering betekent dat er wordt betaald per af te nemen product. Om tot een model van outputfinanciering te komen moet ervaring worden opgedaan met de Twentse norm. Deze Twentse norm is voor 1 januari 2019 gereed waarna in de daarop volgende jaren ervaringscijfers kunnen worden verzameld om outputfinanciering mogelijk te maken. Stapsgewijs wordt toegewerkt naar deze outputfinanciering drie jaar na de start (dus ingaande vanaf het vierde jaar).

Welke risico's loopt de gemeente?

De definitieve (structurele) bijdrage aan de ODT is nog niet bekend. Onzekere factoren zijn de uitkomsten van het plaatsingsproces (op basis van het sociaal plan) en het onderzoek naar de Twentse norm in relatie tot outputfinanciering.
Binnen de Omgevingsdienst Twente wordt op dit moment geen systeem van risicomanagement
gehanteerd. Wel worden er binnen de Omgevingsdienst Twente risicoanalyses uitgevoerd, maar
deze worden niet systematisch vastgelegd. Het systeem voor risicomanagement is nog in ontwikkeling.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij anticiperen op het deel van de risico's dat de
beschikbare weerstandscapaciteit van de Omgevingsdienst Twente overschrijdt. De weerstandsratio van de ODT komt voor 2019 uit op 0,38. Een lage weerstandsratio is niet vreemd voor startende organisaties. Er is immers nog geen eigen vermogen opgebouwd dat als buffer kan dienen voor eventuele tegenvallers. Deze lage weerstandsratio betekent evenwel dat eventuele nadelige exploitatieresultaten verhaald zullen worden op de deelnemers (Almelo: 13,06%).
Om een financiële buffer op te bouwen wordt in de eerste drie jaar van de dienst 1% (circa
100.000 euro per jaar) vanuit de exploitatie gereserveerd en toegevoegd aan de algemene reserve.
De algemene reserve is gemaximeerd op 5% van de exploitatie (circa 500.000 euro). Om een weerstandsratio van voldoende omvang te bereiken (ratio 1,0) dient de omgevingsdienst de komende jaren positieve rekeningresultaten te overleggen en daarbij niet getroffen te worden door (incidentele) tegenvallers.
In de bijdrageverordening, welke door het algemeen bestuur in december 2017 is vastgesteld, wordt gesteld dat de over- en onderbesteding van het vastgestelde volume van uren wordt verrekend wanneer de afwijking groter is dan 10%. Verrekening vindt plaats over het meerdere van 10%. Dat betekent voor Almelo een bandbreedte van circa 165.000 euro welke niet wordt verrekend. Dit kan bestempeld worden als een risico.