Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2019

31 december 2019

Financieel resultaat

-

358

Eigen vermogen

1.591

1.591

Vreemd vermogen

0

0

Solvabiliteit (EV/TV)

100%

100%

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.

Welke risico's loopt de gemeente?

Het risico van OLCT beperkt zich tot het risico van dochteronderneming CT. De risico's van CT zijn van invloed op de hoogte van het dividend dat het OLCT ontvangt. In de begroting 2019 wordt uitgegaan van een dividenduitkering van dochteronderneming CT van 375.000 euro. Hiervan is 46.000 euro bestemd voor Almelo. De meeste bedrijfsrisico's van CT zijn afgedekt door procedures, verzekeringen en tarieven.
Een ander bedrijfsrisico vormt de vestiging van een concurrent binnen het verzorgingsgebied. In 2012 is daarom besloten tot een nieuwe strategie om dit risico te verkleinen.