Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

393.000

Eigen vermogen

4.486.000

4.953.000

Vreemd vermogen

149.514.000

135.072.000

Solvabiliteit (EV/TV)

2,9%

3,5%

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.

Welke risico's loopt de gemeente?

Het risico en daarmee aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal. Voor Almelo komt dat neer op een risico van maximaal 0,4 miljoen euro. Het verwachte dividend in 2019 is 175.000 euro.