Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

122

Eigen vermogen

1.064

1.186

Vreemd vermogen

20.085

19.481

Solvabiliteit (EV/TV)

5,0%

5,7%

Ontwikkelingen

Wij hebben de IGM geëvalueerd op doelmatigheid, governance en publiek belang. De evaluatie laat zien dat de mogelijke bijdrage aan de werkgelegenheid niet langer in verhouding staat tot de financiële en bestuurlijke risico’s. We willen daarom op termijn het belang in de IGM beëindigen. IGM heeft een aantal scenario's uitgewerkt op welke wijze het belang het beste kan worden beëindigd. Het college moet nog afwegen welk scenario zowel het belang dient van de gemeente als van de IGM.

Welke risico's loopt de gemeente?

De gemeente Almelo is enig aandeelhouder en financier (circa 15,6 miljoen euro) van de IGM. Gegeven de sterke groei de afgelopen jaren van de portefeuille van de IGM zijn de risico’s voor de gemeente als financier toegenomen. Ter afdekking van het financieringsrisico van de gemeente betaalt IGM een risico-opslag van 1% op leningen die verstrekt zijn na 2014. De waarde van de portefeuille aan vastgoed wordt gescreend door de IGM door de WOZ-waarde te vergelijken met de boekwaarde.