Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

Sportbedrijf Almelo BV

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

231

Eigen vermogen

967

1.198

Vreemd vermogen

2.937

2.619

Solvabiliteit (EV/TV)

24,8%

31,4%

Ontwikkelingen

Fase 3, het overdragen van de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties is nog niet gerealiseerd. Sportbedrijf Almelo en de gemeente zijn met elkaar in gesprek over de gevolgen van privatisering van buitensportaccommodaties. Een aantal verenigingen heeft belangstelling om het onderhoud voor hun sportaccommodatie in eigen beheer te nemen.

Welke risico's loopt de gemeente?

De gemeente heeft een dubbelrol richting het sportbedrijf. Dit kan de relatie tussen eigenaar en opdrachtgever/subsidieverstrekker op gespannen voet zetten. Door een zuivere rollenscheiding op zowel bestuurs- als ambtelijk niveau wordt rolvermenging zoveel mogelijk voorkomen. De jaarlijkse subsidie aan het sportbedrijf bedraagt circa 3,3 miljoen euro. Het risico voor de gemeente als aandeelhouder is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 18.000 euro).