Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

Stadstoezicht Almelo BV

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2016

31 december 2016

Financieel resultaat

-

-246

Eigen vermogen

3.633

3.287

Vreemd vermogen

1.064

1.260

Solvabiliteit (EV/TV)

77,3%

72,3%

Ontwikkelingen

Per 1 januari 2018 zijn de toezicht- en handhavingstaken van Stadstoezicht Almelo BV gecentraliseerd binnen de gemeente Almelo. Hiermee is Stadstoezicht niet levensvatbaar voor de toekomst. Vandaar dat we hebben besloten de achterblijvende taken, te weten parkeerbeheer, beheer gevonden voorwerpen, faciliteren van cameratoezicht en ondersteunende taken te laten volgen. Hiermee kan Stadstoezicht Almelo BV worden beëindigd, nadat de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt en advisering van de Ondernemingsraad.

Welke risico's loopt de gemeente?

De reserves van Stadstoezicht zijn de afgelopen jaren afgenomen, maar de BV is nog steeds financieel gezond en meer dan solvabel. Het is dan ook mogelijk om indien gewenst, eventuele frictiekosten en/of desintegratie kosten in elk geval, deels of geheel, te dekken uit de tegoeden van Stadstoezicht.
Omdat de toekomst van Stadstoezicht onzeker is heeft de accountant van Stadstoezicht de controle van de jaarrekening 2017 nog niet kunnen afronden. Stadstoezicht heeft uitstel gevraagd en gekregen voor de aanlevering van de jaarrekening 2017.