Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

Twente Milieu NV

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

448

Eigen vermogen

8.972

8.972

Vreemd vermogen

17.784

17.358

Solvabiliteit (EV/TV)

33,5%

34,1%

Ontwikkelingen

In overleg met de gemeenten werkt Twente Milieu op dit moment aan een herijking van het kostprijsmodel. Hierbij wordt het geheel van afspraken rond de prijs en de tarieven opnieuw bekeken. De herijking van de kostprijzen en tarieven heeft consequenties voor alle gemeenten. Kosten van producten en eenheden kunnen wijzigen. Ook kunnen wijzigingen in de tarieven leiden tot meer of minder kosten. Naar verwachting worden de nieuwe kostprijzen en tarieven ingevoerd met ingang van de begroting 2020.

Welke risico's loopt de gemeente?

Het risico voor de gemeente als aandeelhouder is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 127.000 euro). Het risico van Twente Milieu lijkt stabiel. Twente Milieu heeft zich in de afgelopen jaren financieel goed ontwikkeld. tegenover de afname van inzameling restafval staat een toename van inzameling van gft en verpakkingen.
De financiële gevolgen van de herijking van het kostprijsmodel voor de gemeente Almelo zijn op dit moment nog niet duidelijk.