Begroting 2019

Basisbegroting

Economie

Het hoofdtaakveld Economie omvat alle activiteiten die bijdragen aan het economische ontwikkeling van Almelo en heeft o.a. betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.819

2,1 %

Baten

€ 4.043

1,5 %