Begroting 2019

Basisbegroting

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het hoofdtaakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing omvat alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, grondexploitaties en wonen & bouwen.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 10.461

3,8 %

Baten

€ 9.414

3,5 %