Begroting 2019

Basisbegroting

Financieel vooruitkijken

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Begroting

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2019

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

9.963

-7.702

2.262

9.261

-7.702

9.261

-7.702

9.261

-7.702

8.1 Ruimtelijke ordening

2.537

-273

2.264

1.835

-273

1.835

-273

1.835

-273

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.243

-5.561

-318

5.243

-5.561

5.243

-5.561

5.243

-5.561

8.3 Wonen en bouwen

2.183

-1.868

315

2.183

-1.868

2.183

-1.868

2.183

-1.868

Bedragen * 1.000 euro

8.1 Ruimtelijke ordening
In 2019 stellen wij incidenteel middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van Omgevingsvisie (355.000 euro) en de invoering van de Omgevingswet (347.000 euro). Voor de invoering van de Omgevingswet wordt een meerjarenraming gemaakt en deze zal worden betrokken bij de perspectiefnota 2019.