Begroting 2019

Financiële keuzes

Begrotingssaldo

Onderstaande tabel geeft inzicht in de begrotingssaldi voor begroting 2019 en meerjarenraming. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties.

Hoofdtaakveld

begroting 2019

raming 2020

raming 2021

raming 2022

LASTEN

0 Bestuur en ondersteuning

37.810

38.844

43.340

47.796

1 Veiligheid

6.347

6.360

6.394

6.428

2 Verkeer en vervoer

12.487

14.123

15.246

16.017

3 Economie

4.854

4.775

4.760

4.744

4 Onderwijs

8.406

8.706

9.006

9.306

5 Sport, cultuur en recreatie

17.825

17.526

17.737

17.948

6 Sociaal domein

152.984

149.911

144.449

141.035

7 Volksgezondheid en milieu

21.321

20.671

20.004

20.004

8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling

9.963

9.261

9.261

9.261

BATEN

0 Bestuur en ondersteuning

-198.730

-202.130

-205.662

-210.129

1 Veiligheid

-44

-44

-44

-44

2 Verkeer en vervoer

-705

-678

-678

-678

3 Economie

-3.741

-3.655

-3.572

-3.562

4 Onderwijs

-524

-524

-524

-524

5 Sport, cultuur en recreatie

-205

-205

-205

-205

6 Sociaal domein

-41.473

-41.473

-41.473

-41.473

7 Volksgezondheid en milieu

-18.864

-18.929

-18.929

-18.929

8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling

-7.702

-7.702

-7.702

-7.702

Reserves

Storting reserves

5.875

5.875

5.875

3.295

Onttrekking reserves

-5.394

-2.500

0

0

Bedragen * 1.000 euro

Het begrotingssaldo na bestemming in 2019 is 492.000 euro nadelig, en vanaf 2020 voordelig. Oplopend van een voordeel van bijna 1,8 miljoen in 2020 tot ruim 7,4 miljoen in 2022.