Begroting 2019

Basisbegroting

Veiligheid

Het hoofdtaakveld Veiligheid omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers. Dit betreft zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.574

2,1 %

Baten

€ 44

0,0 %