Begroting 2019

Basisbegroting

Onderwijs

Het hoofdtaakveld Onderwijs omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.318

3,1 %

Baten

€ 412

0,2 %