Begroting 2019

Basisbegroting

Sport, cultuur en recreatie

Het hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie omvat het sportbeleid en de sportaccommodaties, cultuurfaciliteiten en musea, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en open luchtrecreatie.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 15.585

5,7 %

Baten

€ 369

0,1 %