Begroting 2019

Basisbegroting

Sociaal domein

Het hoofdtaakveld Sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken die genoemd worden in de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet en het beleid en beheer van wijkaccommodaties en het sociaal cultureel werk.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 149.164

54,9 %

Baten

€ 44.008

16,2 %