Begroting 2019

Grondbeleid

Huidige financiële posities

Per 1-1-2018 kent het Grondbedrijf 15 lopende grondexploitaties. Dat zijn ruimtelijke projecten, met bouwgrondproductie als hoofdmoot, waarvan de raad de (tentatieve) grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. Deze door de raad vastgestelde grondexploitatiebegrotingen fungeren als financieel en inhoudelijk kader voor het college van B&W waarbinnen zij verder gaat met de realisatie van een project. Tevens fungeert de grondexploitatiebegroting als een ‘inschatting’ van de te verwachten kosten en opbrengsten en het begrote financiële eindresultaat.
Als er een tekort wordt begroot dient er ter dekking van dit tekort een voorziening getroffen te worden. Indien er winst wordt begroot mag deze pas genomen worden als de winst gerealiseerd is. Dat is pas het geval als de realisatie van het project al zover gevorderd is dat een deel van de begrote winst als ‘gerealiseerd’ beschouwd mag worden en de risico’s beperkt zijn. Het belangrijkste risico binnen het grondbedrijf vormt het te realiseren programma waar in de grondexploitaties van uit wordt gegaan. Is er vraag naar dit programma en binnen welke termijn zal deze vraag zich manifesteren?
Alle 15 grondexploitaties samen kennen per 1 januari 2018 (jaarverantwoording 2017), een tekort van 30,4 miljoen euro (netto contante waarde):
 -   14 verlieslatende grondexploitaties met een begroot tekort van 30,6 miljoen euro.
 -   1 winstgevende grondexploitaties met een begrote winst van 0,2 miljoen euro.
Hiervoor is een voorziening getroffen van 30,6 miljoen euro. Daarnaast is een extra voorziening getroffen ten behoeve van heroriëntatie op de werklocaties van 10,7 miljoen euro. De boekwaarde van de grondexploitaties wordt verminderd met de getroffen voorzieningen, hetgeen resulteert in een reële balanswaarde.

Volgens de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen uit de bestuursrapportage 2018 zullen de grondexploitaties eind 2018 naar verwachting met circa 0,7 miljoen euro verslechteren. Hiervan heeft  0,1 miljoen euro betrekking op winstgevende grondexploitaties en  0,6 miljoen euro op verlieslatende grondexploitaties. Bij de jaarverantwoording 2018 dient derhalve voor 0,6 miljoen euro aan aanvullende verliesvoorziening te worden getroffen.
De geactualiseerde geconsolideerde begroting conform de bestuursrapportage van de 15 lopende grondexploitaties ziet er als volgt uit:

Grondexploitaties

Boekwaarde (geïnvesteerd vermogen)

93.700

Nog te realiseren opbrengsten op NCW

103.600

Nog te maken kosten op NCW

40.800

Economische waarde

62.800

Begroot resultaat op NCW (=tekort)

30.900

Aangepaste disconteringsvoet

150

Waarvan winstgevende grondexploitaties

150

Extra voorziening heroriëntatie werklocaties

10.700

Overige mutaties

11.000

Bedragen * 1.000 euro