Begroting 2019

Verbonden partijen

Actuele ontwikkelingen

De actuele ontwikkelingen van de verbonden partijen staan beschreven onder Gemeenschappelijke regelingen, Vennootschappen en coöperaties en Overige vennootschappen. Hieronder vindt u een toelichting op de verbonden partijen waarbij in het begrotingsjaar sprake is van majeure ontwikkelingen en/of risico’s.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
In 2017 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT) opgericht. Op dit moment vindt de transitie plaats en in 2019 dient de GR operationeel te zijn. In juli 2018 is de ontwerp-begroting 2019 voor een zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Het algemeen bestuur van de ODT zal de begroting - al of niet gewijzigd - op 5 oktober 2018 vaststellen.
De totale begroting ODT is circa 10,8 miljoen euro. Dit bevat het geheel van taken en activiteiten van de ODT op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De Almelose bijdrage is in deze begroting voorlopig berekend op 1,35 miljoen euro.
De definitieve (structurele) financiële effecten van deelname aan de ODT zijn nog niet bekend. Onzekere factoren zijn de uitkomsten van het plaatsingsproces (op basis van het sociaal plan) en het onderzoek naar de Twentse norm in relatie tot outputfinanciering.

Kostprijsmodel Twente Milieu
In overleg met de gemeenten werkt Twente Milieu op dit moment aan een herijking van het kostprijsmodel. Hierbij wordt het geheel van afspraken rond de prijs en de tarieven opnieuw bekeken. De herijking van de kostprijzen en tarieven heeft consequenties voor alle gemeenten. Kosten van producten en eenheden kunnen wijzigen. Ook kunnen wijzigingen in de tarieven leiden tot meer of minder kosten. Naar verwachting worden de nieuwe kostprijzen en tarieven ingevoerd met ingang van de begroting 2020. De financiële gevolgen voor de gemeente Almelo zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Aandeelhouderschap Twence
Op dit moment is er nog geen zicht op een eventuele verkoop van de aandelen Twence. De belangstelling die er was vanuit de kring van aandeelhouders heeft (nog) niet geleid tot overname van de aandelen. Dit betekent dat wij ons beraden over onze vervolgstrategie. Onderdeel van de vervolgstrategie is een eventuele verkoop van de aandelen aan gemeenten buiten de kring van aandeelhouders.

Soweco
In 2018 is gestart met ontvlechting van Soweco NV uit GR Soweco. Op basis van bilaterale afspraken is begonnen met het vervreemden van het onroerend goed en vindt een verdere door ontwikkeling van Soweco NV. De aandelen van de NV zijn momenteel in handen van de GR. Om de GR af te kunnen bouwen en de NV door te ontwikkelen tot een maatschappelijke organisatie (MO) zullen de aandelen na de deconsolidatie overgedragen moeten worden. Om de werkzaamheden zorgvuldig te kunnen doen en om de MO gelegenheid te bieden een marktpositie te kunnen opbouwen wordt een transitieperiode voorgesteld tot 1 januari 2021.