Begroting 2019

Overige vennootschappen

CSV Amsterdam BV

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

-110

Eigen vermogen

3.209

870

Vreemd vermogen

171

60

Solvabiliteit (EV/TV)

94,9%

93,5%

Ontwikkelingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen tot mei 2019 (5 jaar na completion) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.

Welke risico's loopt de gemeente?

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 20.000 euro).