Begroting 2019

Basisbegroting

Volksgezondheid en milieu

Het hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu omvat alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van volksgezondheid, riolering en waterzuivering, afvalverwijdering en -verwerking, milieubeheer en begraafplaatsen en crematoria.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 18.137

6,7 %

Baten

€ 17.357

6,4 %